Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet - Teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita / Sisältö

  SISÄLTÖ
  LUKIJALLE 3
   
1 Äidinkielen opiskelun tavoitteet ja keskeiset sisällöt peruskoulussa 5
  Äidinkielen opiskelun tavoitteet 7
2 Kielelliset taidot 9
  Kielitaidon osa-alueet 9
  Puhutun ja kirjoitetun kielen yhteyksistä 12
  Kielellinen tietoisuus 14
3 Kielen oppimisesta 16
  Kielen oppimisen teoreettista perustaa . 17
  Havaitseminen, skeema ja valikoiva tarkkaavaisuus 20
  Kielellinen kyvykkyys on yksilöllistä . 23
  Lukemaan oppiminen 24
  Kirjoittamaan oppiminen. 30
4 Oppilaiden erilaiset oppimisedellytykset 33
  Kielellisten toimintojen neurologisesta perustasta 35
  Aivojen rakenteesta . 37
  Luku- ja kirjoitustaito informaation käsittelyprosessina 41
  Työmuistin rakenne . 44
  Tarkkaavaisuuden merkitys aistitiedon käsittelyssä 45
  Informaation yhdentyminen . 48
5 Mitä on lukeminen ja kirjoittaminen? 49
  Sanatasoinen lukemisprosessi 53
  Ortografisen lukemisen osaprosessit 56
  Fonologisen lukemisen osaprosessit 59
  Luetun ymmärtäminen . 60
  Sanatasoinen kirjoittamisprosessi . 66
6 Kielellisiin vaikeuksiin liittyviä käsitteitä 69
  Lukivaikeus 69
  Lukivaikeuksien etiologia 72
  Lukivaikeuksien ryhmittely 76
  Tekstin ymmärtämisen vaikeudet . 79
7 Luku-ja kirjoitustaidon arviointi lukiopetuksessa 83
  Arvioinnin tavoitteet 83
  Oiretasoinen arviointi . 85
  Prosessitasoinen arviointi 91
  Syytasoinen arviointi 95
  Arviointi käytännön lukiopetuksessa . 96
8 Lukiopetus 98
  Lukiopetuksen yleisiä periaatteita . 100
  Suomen kielen erityispiirteitä 101
  Kielen merkitys lukiopetuksessa . 104
  Lukemisen ja kirjoittamisen alkuopetusmenetelmät . 109
  Korjaavan opetuksen menetelmät 114
  Luetun ymmärtämisen parantaminen . 122
  Opetusvälineet ja oppimateriaalit 127
9 Tieto- ja viestintätekniikka erityisopettajan työvälineenä 130
  Erilaisia tieto- ja viestintätekniikan käyttötapoja . 133
  Verkkopohjaiset oppimisympäristöt . 134
  Lukimateriaalia tietokoneavusteisesti . 139
  Lukemisen ja kirjoittamisen osaprosessien harjaannuttaminen  
  tietokoneavusteisesti 146
  Oppimisympäristö muuttuu – muutamia visioita 149
  Hypermediasta virtuaalikouluun 151
10 Opetuksen käytännön järjestelyt 153
11 Lukivaikeuksien huomioon ottaminen ylioppilaskirjoituksissa 160
12 Dysleksiatutkimuksen tarkastelua . 162
  LÄHTEET 167
  LIITTEET . 177